گل فروشی آنلاین - خرید گل در اصفهان - گل آنلاین | گل آف (Goloff)
گل آف

گل فروشی آنلاین اصفهان

گل آف
سفارش
علاقه مندیها

گل آف > گل رز سفید

|
گل رز سفید

گل رز هلندی وندلا


قیمت : ۲۰/۰۰۰

گل رز به عنوان ملکه ی گل ها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده است. گل رز در تمامی ی رنگ ها دیده می شود و در این مورد تنها یک استثنا وجود دارد و آن ...

تک شاخه گل رز سفید

شاخه گل رز سفید

گل رز سفید


گل رز سفید

در زمان حاضر انواع گل رز هلندی یکی از محبوب ترین گل های جهان است و از لحاظ تولید در صدر قرار دارد. گل رز در تمامی ی رنگ ها دیده می شود و در این مورد ت ...

شاخه گل رز سفید

گل رز سفید

گل رز هلندی سفید


گل رز سفید

گل رز این زیباترین موجود دنیای هستی دارای انواع مختلفی از مینیاتور تا بالاروند هست. رز های قدیمی رز هایی هستند که قبل از تاریخ ۱۸۶۷ معرفی شده اند. مان ...

گل رز سفید

شاخه گل رز سفیدتک شاخه گل رز سفید
گل رز سفید

گل رز هلندی ننا


قیمت : ۲۰/۰۰۰

انواع گل رز به خاطر زیبایی و بوی معطر شان کاشته می شوند که در اوایل تابستان و پاییز بیشترین گلدهی ی خود را دارند. رز های قدیمی رز هایی هستند که قبل از ...

شاخه گل رز سفید

تک شاخه گل رز سفید

گل رز هلندی سفید


گل رز سفید

گل رز هلندی لابله


قیمت : ۲۰/۰۰۰

بی اغراق میتوان گفت که گل رز یکی از بهترین گزینه ها برای ابراز لطف و عشق و علاقه بوده و هست از ابتدای تاریخ تا هم اکنون. عطر گل رز آرامبخش سامانه ی عص ...

گل رز هلندی سفید

گل رز سفیدشاخه گل رز سفید

تک شاخه گل رز سفید


گل رز سفید

گل رز هلندی گلو


قیمت : ۲۰/۰۰۰

گل رز به عنوان ملکه ی گل ها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده است. در زمان حاضر گل رز به یکی از محبوب ترین گل های جهان است و از لحاظ تولید در صدر ...

گل رز هلندی سفید

گل رز سفید
گل رز سفید

گل رز هلندی گرین تی


قیمت : ۲۰/۰۰۰

گل رز در تمامی ی رنگ ها دیده می شود و در این مورد تنها یک استثنا وجود دارد و آن نبود رز های آبی است. گل رز در واقع درختچه است اما به عنوان گل شناخته ش ...

شاخه گل رز سفید

گل رز سفیدگل رز هلندی سفید
گل رز سفید

گل رز هلندی سوییت نس


قیمت : ۲۰/۰۰۰

گل رز به عنوان ملکه ی گل ها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده است. گل رز در کشور های آمریکا، هند، انگلستان، کلمبیا، اکوادور و ... تولید عمده می شو ...

گل رز هلندی سفید

تک شاخه گل رز سفید

شاخه گل رز سفید


گل رز سفید

گل رز به عنوان ملکه ی گل ها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده است. در زمان حاضر گل رز به یکی از محبوب ترین گل های جهان است و از لحاظ تولید در صدر ...

تک شاخه گل رز سفید


گل رز سفید

گل رز هلندی سنوریتا


قیمت : ۲۰/۰۰۰

بی اغراق میتوان گفت که گل رز یکی از بهترین گزینه ها برای ابراز لطف و عشق و علاقه بوده و هست از ابتدای تاریخ تا هم اکنون. عطر گل رز آرامبخش سامانه ی عص ...

شاخه گل رز سفید

تک شاخه گل رز سفید


گل رز سفید

گل رز هلندی سزان


قیمت : ۲۰/۰۰۰

بی اغراق میتوان گفت که گل رز یکی از بهترین گزینه ها برای ابراز لطف و عشق و علاقه بوده و هست از ابتدای تاریخ تا هم اکنون. عطر گل رز آرامبخش سامانه ی عص ...

گل رز هلندی سفید

گل رز سفید
گل رز سفید

گل رز از تیره ی گل سرخ است که نزدیک به ۱۵۰ گونه ی متفاوت دارد. مکان اصلی ی رویش گل رز خودرو در نیمکره ی شمالی ی کره ی زمین است. گل رز در بسیاری از بخش ...

گل رز هلندی سفید

تک شاخه گل رز سفید

شاخه گل رز سفید


گل رز سفید

گل رز هلندی جومیلا


قیمت : ۲۰/۰۰۰

گل رز از تیره ی گل سرخ است که نزدیک به ۱۵۰ گونه ی متفاوت دارد. مکان اصلی ی رویش گل رز خودرو در نیمکره ی شمالی ی کره ی زمین است. گل رز در بسیاری از بخش ...

تک شاخه گل رز سفید

شاخه گل رز سفید

گل رز سفید

گل رز هلندی سفید


گل رز سفید

گل رز هلندی تیبت


قیمت : ۲۰/۰۰۰

تقدیم یک شاخه گل رز به معشوق می تواند عشقی ابدی را شروع کند. گل رز به عنوان ملکه ی گل ها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده است. در زمان حاضر گل رز ...

تک شاخه گل رز سفیدگل رز هلندی سفید
گل رز سفید

گل رز این زیباترین موجود دنیای هستی دارای انواع مختلفی از مینیاتور تا بالاروند هست. انواع گل رز به خاطر زیبایی و بوی معطر شان کاشته می شوند که در اوا ...

تک شاخه گل رز سفید

شاخه گل رز سفید

گل رز سفید
گل رز سفید

گل رز هلندی پگاسو


قیمت : ۲۰/۰۰۰

مکان اصلی ی رویش گل رز خودرو در نیمکره ی شمالی ی کره ی زمین است. گل رز در بسیاری از بخش های خاورمیانه، اروپا، آمریکا و ... به فراوانی یافت می شود. گل ...

تک شاخه گل رز سفید


گل رز سفید

گل رز هلندی پرود


قیمت : ۲۰/۰۰۰

بی اغراق میتوان گفت که گل رز یکی از بهترین گزینه ها برای ابراز لطف و عشق و علاقه بوده و هست از ابتدای تاریخ تا هم اکنون. عطر گل رز زیبا آرامبخش سامان ...

گل رز هلندی سفید

گل رز سفید

شاخه گل رز سفید


گل رز سفید

بی اغراق میتوان گفت که گل رز یکی از بهترین گزینه ها برای ابراز لطف و عشق و علاقه بوده و هست از ابتدای تاریخ تا هم اکنون. عطر گل رز آرامبخش سامانه ی عص ...

گل رز سفید

گل رز هلندی سفید
گل رز سفید

گل رز هلندی آملیا


قیمت : ۲۰/۰۰۰

گل رز به عنوان ملکه ی گل ها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده است. در زمان حاضر گل رز به یکی از محبوب ترین گل های جهان است و از لحاظ تولید در صدر ...

شاخه گل رز سفیدتک شاخه گل رز سفید
گل رز سفید

گل رز هلندی آلیسن


قیمت : ۲۰/۰۰۰

گل رز به عنوان ملکه ی گل ها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده است. گل رز در تمامی ی رنگ ها دیده می شود و در این مورد تنها یک استثنا وجود دارد و آن ...

تک شاخه گل رز سفید

شاخه گل رز سفید

گل رز سفید


گل رز سفید

گل رز هلندی آلبا


قیمت : ۲۰/۰۰۰

انواع گل رز به خاطر زیبایی و بوی معطر شان کاشته می شوند که در اوایل تابستان و پاییز بیشترین گلدهی ی خود را دارند. رز های قدیمی رز هایی هستند که قبل از ...

گل رز سفید


گل رز سفید

گل رز هلندی آکی تو


قیمت : ۲۰/۰۰۰

گل رز به عنوان ملکه ی گل ها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده است. گل رز در تمامی ی رنگ ها دیده می شود و در این مورد تنها یک استثنا وجود دارد و آن ...

شاخه گل رز سفید


گل رز سفید

گل رز هلندی اسپرنس


قیمت : ۲۰/۰۰۰

گل رز به عنوان ملکه ی گل ها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده است. گل رز در تمامی ی رنگ ها دیده می شود و در این مورد تنها یک استثنا وجود دارد و آن ...

تک شاخه گل رز سفید

شاخه گل رز سفید
گل رز سفید

گل رز هلندی آتنا


قیمت : ۲۰/۰۰۰

گل رز به عنوان ملکه ی گل ها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده است. در زمان حاضر گل رز به یکی از محبوب ترین گل های جهان است و از لحاظ تولید در صدر ...

شاخه گل رز سفید

تک شاخه گل رز سفید

گل رز هلندی سفید